Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin tức » Thanh Hóa: Triển khai hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Thanh Hóa: Triển khai hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Thanh Hóa: Triển khai hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Thứ 4, 09/3/2022 | 08:35 GMT+7

Chiều 08/03, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Triển khai hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, mục đích của dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế – xã hội, khả năng quản lý của chính quyền địa phương; gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Yêu cầu của dự thảo Kế hoạch là phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, không gây xáo trộn lớn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và quy định của pháp luật; đồng thời đề xuất các cơ chế, chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp, tinh giản để bảo đảm đúng số lượng quy định; đề ra lộ trình, thời gian thực hiện; xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa cũng nêu rõ lộ trình, thời gian thực hiện; về công tác thông tin, tuyên truyền, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa; đề nghị công nhận hoặc rà soát, đánh giá TP. Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đạt tiêu chuẩn của đô thị loại I; rà soát, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các xã dự kiến thành lập phường; lập, niêm yết dánh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu yêu cầu Dự thảo Kế hoạch nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa cần phải xác định rõ được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về đề cương xây dựng Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa; công tác thông tin, tuyên truyền, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc sáp nhập; việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Thanh Hóa; việc đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với xã, thị trấn thành lập phường; việc thống kê, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận…

Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch và kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa là một chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, huyện Đông Sơn và TP. Thanh Hóa cần phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ xây dựng Đề án đảm bảo trình tự, thủ tục và đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Sở Nội vụ cần tham mưu ngay kế hoạch của Ban Chỉ đạo về xây dựng Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa, trong đó cần nêu lên những nội dung, đầu việc, thời gian, mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng phải xây dựng kế hoạch riêng trong quá trình triển khai xây dựng Đề án.

Cho ý kiến cụ thể về dự thảo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu phần mục đích, yêu cầu cần phải được sắp sếp lại cho phù hợp; trong đó phải nêu bật lên được thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian tới. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và yêu cầu các thành viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *